Μείωση της ακοής - Βαρηκοϊα

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΟΗΣ   ----   ΒΑΡΗΚΟΪΑ

Σύντομη περιγραφή - ορισμός

Βαρηκοΐα ονομάζουμε την οποιουδήποτε βαθμού απώλεια της ακοής.

Σήμερα  περισσότεροι  από   950 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο υποφέρουν από βαρηκοΐα. Μολονότι το 30% περίπου των ανθρώπων που έχουν σημαντική απώλεια ακοής είναι ηλικίας μεταξύ 65 και 85 ετών,  ο μέσος όρος ηλικίας του πληθυσμού με εξασθενημένη ακοή έχει μειωθεί σημαντικά λόγω της εκτεταμένης έκθεσης σε δυνατούς θορύβους  των προβλημάτων  στρες  και  άγχους  και  της  έντονα  πιεστικής  καθημερινότητας.

Σημαντικό  επίσης  είναι  το  ποσοστό  των  παιδιών  που  φτάνει  το  2%  του  πληθυσμού  που  αντιμετωπίζουν προβλήματα  μείωσης  της  ακοής  με  πολύ  μεγάλη  επίδραση  στην  εκπαίδευση    στην  κοινωνικοποίηση   και  την  ένταξη τους  ισότιμα  στο  κοινωνικό  σύνολο

 Η βαρηκοΐα θεωρείται αόρατη αναπηρία. ωστόσο η αρνητική επίδραση στην ποιότητα ζωής είναι προφανής. Πρόσφατη έρευνα (με θέματα που αφορούν την τρίτη ηλικία) στις Η.Π.Α. έδειξε ότι: άνθρωποι που δεν έχουν έως τώρα  αντιμετωπίσει

την απώλεια ακοής τους αναφέρουν έντονα αισθήματα κατάθλιψης και άγχους, αυξημένη παράνοια και κοινωνική φοβία, περισσότερο θυμό και απογοήτευση  και  αυξημένη  εσωστρέφεια. Επίσης αναφέρουν γενικότερα προβλήματα υγείας  και μειωμένη κοινωνική δραστηριότητα .

Σε κάθε άνθρωπο ανεξάρτητα από την ηλικία μπορεί να εμφανιστεί μείωση της ακοής του.

Η μείωση στην ακοή μπορεί να είναι προσωρινή  σε  πολύ  λίγες  περιπτώσεις  ή μόνιμη  και  συχνά  διαρκώς  αυξανόμενη   με διαφορετική διαβάθμιση (μικρή, μεσαία ή μεγάλη)  με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο βαρηκοΐας, κατά  περίπτωση   για  κάθε  άτομο.

Τύποι    βαρηκοΐας

Ο βαθμός της βαρηκοΐας εκφράζεται με τον αριθμό των db με τον οποίο πρέπει να ενισχυθεί ο ήχος για να γίνει ακουστός από τον εξεταζόμενο, π.χ. βαρηκοΐα 20db σημαίνει ότι απαιτείται 20db εντονότερος ήχος για να γίνει ακουστός. Διακρίνονται οι εξής βαθμοί βαρηκοΐας:

-Ελαφρά βαρηκοΐα 15-30db.

-Μέτρια βαρηκοΐα 31-50db.

-Μεγάλη βαρηκοΐα 51-70db.

-Έντονη - Σοβαρή βαρηκοΐα 71-90db.

-Κώφωση, όταν η βαρηκοΐα είναι μεγαλύτερη των 90db.

Επειδή η ακοή παίζει το σπουδαιότερο ρόλο στην ανάπτυξη της ομιλίας οι βαρηκοΐες έχουν άμεσο αντίκτυπο σε αυτή. Κώφωση χωρίς έγκαιρη αντιμετώπιση στην προγλωσσική ηλικία έχει σαν επακόλουθο την αλαλία.

Ανάλογα με την εντόπιση της βλάβης που προκάλεσε τη βαρηκοΐα διακρίνονται τα ακόλουθα είδη βαρηκοΐας:

-Βαρηκοΐα τύπου αγωγής ή αγωγιμότητας, όταν η βλάβη εντοπίζεται στο σύστημα αγωγής (μεταβίβασης) του ήχου, δηλαδή στο έξω ή στο μέσο αυτί.

-Νευροαισθητήρια βαρηκοΐα ή βαρηκοΐα τύπου αντιλήψεως, όταν η βλάβη εντοπίζεται μεταξύ έσω ωτός και ακουστικού φλοιού. Ο τύπος αυτός της βαρηκοΐας υποδιαιρείται σε περιφερική, όταν η βλάβη αφορά τον κοχλία (κοχλιακή) ή την αρχή του κοχλιακού νεύρου (οπισθοκοχλιακή) και σε κεντρική, όταν η βλάβη αφορά την κεντρική ακουστική οδό από το κοχλιακό νεύρο μέχρι τον ακουστικό φλοιό στον κροταφικό λοβό του εγκεφάλου.

-Βαρηκοΐα μικτού τύπου, όταν συνυπάρχουν βαρηκοΐα αγωγής και νευροαισθητήρια στο ίδιο αυτί.

-Κεντρική βαρηκοΐα, όπου το ηχητικό ερέθισμα φτάνει φυσιολογικά στον εγκέφαλο, αλλά η βλάβη εντοπίζεται στο σύστημα επεξεργασίας του, δηλαδή στην ακοή αντιλήψεως. Αποτελεί νευρολογική εκδήλωση.

-Ψυχογενής βαρηκοΐα, όταν δεν υπάρχει οργανική βλάβη στο σύστημα της ακοής. Εδώ ανήκουν η υστερική βαρηκοΐα και η βαρηκοΐα εκ προσποιήσεως.

Αίτια

1)Κυριότερα αίτια βαρηκοΐας αγωγιμότητας

α)Συγγενή

π.χ συγγενής στένωση του έξω ακουστικού πόρου, αγκύλωση της ακουστικής αλύσου κ.α.

β)Επίκτητα

Αποφρακτικά αίτια π.χ. απόφραξη ή στένωση του έξω ακουστικού πόρου από βύσμα κυψέλης, φλεγμονή ή όγκους, απόφραξη της ευφσταχιανής σάλπιγγας από παθήσεις του ρινοφάρυγγα, φλεγμονώδη αίτια π.χ. οξεία και χρόνια μέση ωτίτιδα, εκκριτική ωτίτιδα και χρόνια συμφυτική ωτίτιδα λόγω πλημμελούς θεραπείας της εκκριτικής, όγκοι μέσου ωτός π.χ. χολοστεάτωμα και διάτρηση τυμπανικού υμένα από τραυματισμό, κατάδυση ή φλεγμονή.

γ) Ωτοσκλήρυνση

2) Κυριότερα αίτια  νευροαισθητήριας βαρηκοΐας

α)Συγγενή

-Προ του τοκετού κληρονομικά αίτια, κυρίως παθήσεις της μητέρας π.χ. ερυθρά κατά την κύηση.

Στην κατηγορία αυτή εξέχοντα ρόλο τα τελευταία χρόνια κατέχει η ανακάλυψη ενός γονιδίου για την κωδικοποίηση μιας πρωτεΐνης του ανθρώπου της κονεξίνης 26 και του ρόλου της στην κληρονομικότητα της βαρηκοΐας. Το γονίδιο αυτό ανιχνεύθηκε μεταλλαγμένο σε βαρήκοα άτομα και η μετάλλαξη αυτή ενοχοποιείται για την εκδήλωση της βαρηκοΐας. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι το μεταλλαγμένο αυτό γονίδιο μπορεί να ανιχνευθεί στο αίμα ακόμη και του εμβρύου, γεγονός που φέρνει επανάσταση στον προγεννητικό έλεγχο και στην έγκαιρη αντιμετώπιση της κληρονομικής βαρηκοΐας.

-Μη κληρονομικά αίτια, όπως ο πρόωρος τοκετός

-Κατά τον τοκετό π.χ. τραυματισμοί, ανοξία του εμβρύου

-Μετά τον τοκετό:

α) κληρονομικά αίτια, όπως διάφορα σύνδρομα π.χ. σύνδρομο Alport και

β) μη κληρονομικά αίτια, όπως λοιμώξεις π.χ. εγκεφαλίτιδα, ωτοτοξικά φάρμακα κ.α.

β) Επίκτητα

-Λοιμώξεις, όπως παρωτίτιδα, γρίπη, μηνιγγίτιδα, ιλαρά, ερυθρά, ανεμοευλογιά κ.α.

-Ωτοτοξικά φάρμακα π.χ. στρεπτομυκίνη, αμινογλυκοσίδες.

-Μεταβολικά νοσήματα και διαταραχές θρέψεως, όπως διαβήτης, αβιταμίνωση Β.

-Κατάγματα κροταφικού οστού.

-Λαβυρινθίτιδες.

-Ακουστικό τραύμα από έκθεση του αυτιού σε έντονο θόρυβο (>90db) βραχείας διάρκειας ή βαρηκοΐα από θόρυβο, όταν η έκθεση των αυτιών σε αυτόν είναι μακράς διάρκειας π.χ. σε εργάτες βαριάς βιομηχανίας. Συνήθως συνοδεύονται από βουητά.

-Ιδιοπαθής αιφνίδια βαρηκοΐα, όταν δεν αποδίδεται σε εμφανή αίτια. Αποτελεί το 15% των βαρηκοϊών και μπορεί να είναι μόνιμη ή αυτόματα να βελτιωθεί.70% συνυπάρχουν εμβοές.

-Νόσος του Meniere με αυξομειούμενη βαρηκοΐα, εμβοές, ίλιγγο και αίσθημα πληρότητας του ωτός.

-Όγκοι, όπως είναι το ακουστικό νευρίνωμα.

-Πρεσβυακουσία: πρόκειται για μία μορφή προοδευτικής νευροαισθητήριας βαρηκοΐας που παρατηρείται με την πάροδο της ηλικίας συνήθως μετά τα 60 έτη.

Μερικά χαρακτηριστικά κριτήρια αξιολόγησης της ακοής μας.

Με  μία  απλή  παρατήρηση  της  καθημερινότητάς  μας  μπορούμε να  εντοπίσουμε εύκολα  τις  πρώτες  ενδείξεις  μειωμένης  ακοής:

Αν  δεν  ακούμε  καθαρά  τους  συνομιλητές  μας.

Αν  βάζουμε  τον  ήχο  της  τηλεόρασης  αρκετά  δυνατά  και παραπονούνται  οι  γύρω μας.

Αν  δυσκολευόμαστε  στην  τηλεφωνική  επικοινωνία  ή  στο  να ακούσουμε  το  κουδούνι  της  πόρτας.

Αν  ζητάμε   από  τους  συνομιλητές  μας  να  μας  επαναλάβουν αυτό  που  είπαν.

Αν  οι  οικείοι  μας   λένε  ότι  έχουμε  δυναμώσει  τον  τελευταίο  καιρό  την  ένταση  της  φωνής  μας.

Αν διαβάζουμε  τα  χείλη  των  συνομιλητών  μας  για  να καταλαβαίνουμε  τι  λένε.Αν παρατηρήσουμε κάποια από τα συγκεκριμένα παραδείγματα να συμβαίνουν  τότε:Άμεσος  έλεγχος  της  ακοής  μας  από  ΩΡΛ  ιατρό  και  ακοόγραμμα.

Εάν  πρέπει  μετά  την  διάγνωση  να  χρησιμοποιήσετε  ακουστικά  βαρηκοΐαςΗ  kmedicals,  Ear-tone    σας   παρέχει  την  καλύτερη    δυνατή  υποστήριξη  για  την  επιλογή  του ακουστικού  σας    προσφέροντας    σας   το  μέγιστο  δυνατό  αποτέλεσμα για  την  αντιμετώπιση  του  προβλήματος.

 

ΕΔΡΑ: ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Π. Καίσαρη  1

2ος  όροφος

Τηλ: 27210 97104

Κιν: 6982 302566

ΝΑΥΠΛΙΟ

Αγαπητού  1

1ος  όροφος

Τηλ: 27210 97104

Κιν: 6982 302566

ΚΙΑΤΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Κλεισθένους 23

1ος  όροφος

Τηλ: 27210 97104

Κιν: 6982 302566

ΠΑΤΡΑ

Πλατεία Βασ. Γεωργίου 4

1ος  όροφος

Τηλ: 26130 16980

Κιν: 6986 615393

ΣΠΑΡΤΗ

Βρασίδα 110

1ος  όροφος

Τηλ: 27210 97104

Κιν: 6982 302566